Serveis

 • Comptabilitat
 • Comptabilitat de societats, professionals i empresaris
 • Comptabilitat d’UTE (Unió Temporal d’Empreses)
 • Comptabilitat d’AIE (Agrupació d’Interès Econòmic)
 • Comptabilitat d’Establiments Permanents a Espanya
 • Comptabilitat online (tot per Internet)
 • Asistència comptable
 • Actualització de comptabilitats
 • Anàlisi de balanços
 • Altres
 • Assessoria Fiscal
 • Assessoria fiscal recurrent a empreses, professionals i empresaris
 • Confecció de tot tipus de declaracions
 • Impost sobre la Renta (IRPF)
 • Impost sobre Societats (IS/IRNR)
 • Impostos locals (IAE, IBI, etc.)
 • Auditoria tributaria interna
 • Impost sobre Transmis. Patrimon. i Actes Juríd. Document.(ITP)
 • Sucursals a l’exterior, especialment a Perú i Xile
 • Altres
 • Assessoria Laboral
 • Confecció de nòmines, pagues extres, rebuts de salari i quitança
 • Confecció de liquidacions a la Seguretat Social (TC, autònoms…)
 • Contractació de treballadors
 • Altes, baixes i modificacions de contractes.
 • Altes de centres de treball
 • Assistència en conciliacions empresa-treballador
 • Auditoria laboral interna
 • Expedients d’estrangeria
 • Altres
 • Assessoria Mercantil
 • Constitució de societats
 • Augments o disminucions de capital
 • Cambis de domicili o seu social
 • Cambis d’objecte social o administradors
 • Compravenda d’accions i participacions de societats
 • Contractes privats
 • Gestió d’escriptures
 • Poders
 • Altres