La transmissió d’un negoci no tributa per IVA

Publicat el 10/04/21

Avui dia son molt freqüents les transmissions d’unitats de negoci. Com tributen?
La primera qüestió que ens hem de plantejar és si realment estem davant una transmissió d’un negoci o, per contra, només es tracta d’una mera cessió de béns i drets.
Un negoci és una unitat econòmica capaç de desenvolupar una activitat professional o empresarial pels seus propis mitjans abans de la seva transmissió.
Si la resposta a la qüestió anterior és afirmativa ens trobem davant una transmissió de negoci, però llavors ve la segona pregunta: Aquesta unitat de negoci està afectada al desenvolupament d’una activitat econòmica o professional? És a dir, està en funcionament el negoci en el moment de la transmissió?
Si la resposta és també afirmativa, la resposta de l’Agència Tributària és clara: l’operació no està subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit. Estarem davant una operació no subjecta que haurà de tributar, en el seu cas, per l’Impost de Transmissions Patrimonials.
Per altra banda el transmitent d’aquest negoci haurà de tributar pel benefici de la operació, ja sigui per l’Impost de Societats o bé per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
LIVA Art. 7 1º Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Consulta Vinculant de la D.G.T. V 2818 – 18 , de 26 d’octubre de 2018
INFORMA 141193 – TRANSMISSIÓ DE NEGOCI


Campanya Renda 2020

Publicat el 27/03/21

El dia 7 d’abril comença la campanya Renda 2020.
A partir d’aquell dia ja es podrà presentar la declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2020.
Pels contribuents més organitzats, aquells que presentem la declaració el primer dia, el 3 de març es va habilitar, per part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la possibilitat de sol·licitar el codi o referència amb el que es podrà accedir a l’entorn web per presentar la declaració.
El 24 de març ja es va habilitar també la descàrrega de les dades fiscals, tot i que hem de tenir en compte que poden ser modificades a mesura que els pagadors, en especial el SEPE, van actualitzant les dades.

La declaració també es pot presentar des del mòbil APP RENDA 2020

Per altra banda, degut a la gran quantitat de normativa relacionada amb la declaració de la Renda, l’AEAT posa a disposició del contribuent el manual pràctic de renda (pràctic però extens) Manual Renda 2020

Aquest any, com a novetat important, tenim la casuística originada pel pagament de tantes prestacions ERTE originats per la Covid-19. Podeu trobar informació a: ERTE.

Per últim, els que vulguin calcular el resultat de la declaració abans del dia 7 d’abril, poden fer simulacions al Simulador Renta Web Open.