Salari mínim interprofessional per a 2018

Publicat el 02/12/18

Real Decreto 1077/2017, de 29 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.
El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.
En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.
Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.
Per a l’aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les regles sobre compensació que s’estableixen en els articles següents.