La transmissió d’un negoci no tributa per IVA

Publicat el 10/04/21

Avui dia son molt freqüents les transmissions d’unitats de negoci. Com tributen?
La primera qüestió que ens hem de plantejar és si realment estem davant una transmissió d’un negoci o, per contra, només es tracta d’una mera cessió de béns i drets.
Un negoci és una unitat econòmica capaç de desenvolupar una activitat professional o empresarial pels seus propis mitjans abans de la seva transmissió.
Si la resposta a la qüestió anterior és afirmativa ens trobem davant una transmissió de negoci, però llavors ve la segona pregunta: Aquesta unitat de negoci està afectada al desenvolupament d’una activitat econòmica o professional? És a dir, està en funcionament el negoci en el moment de la transmissió?
Si la resposta és també afirmativa, la resposta de l’Agència Tributària és clara: l’operació no està subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit. Estarem davant una operació no subjecta que haurà de tributar, en el seu cas, per l’Impost de Transmissions Patrimonials.
Per altra banda el transmitent d’aquest negoci haurà de tributar pel benefici de la operació, ja sigui per l’Impost de Societats o bé per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
LIVA Art. 7 1º Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Consulta Vinculant de la D.G.T. V 2818 – 18 , de 26 d’octubre de 2018
INFORMA 141193 – TRANSMISSIÓ DE NEGOCI