Campanya Renda 2020

Publicat el 27/03/21

El dia 7 d’abril comença la campanya Renda 2020.
A partir d’aquell dia ja es podrà presentar la declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2020.
Pels contribuents més organitzats, aquells que presentem la declaració el primer dia, el 3 de març es va habilitar, per part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la possibilitat de sol·licitar el codi o referència amb el que es podrà accedir a l’entorn web per presentar la declaració.
El 24 de març ja es va habilitar també la descàrrega de les dades fiscals, tot i que hem de tenir en compte que poden ser modificades a mesura que els pagadors, en especial el SEPE, van actualitzant les dades.

La declaració també es pot presentar des del mòbil APP RENDA 2020

Per altra banda, degut a la gran quantitat de normativa relacionada amb la declaració de la Renda, l’AEAT posa a disposició del contribuent el manual pràctic de renda (pràctic però extens) Manual Renda 2020

Aquest any, com a novetat important, tenim la casuística originada pel pagament de tantes prestacions ERTE originats per la Covid-19. Podeu trobar informació a: ERTE.

Per últim, els que vulguin calcular el resultat de la declaració abans del dia 7 d’abril, poden fer simulacions al Simulador Renta Web Open.


Nou Registre Salarial Obligatori

Publicat el 25/03/21

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes determina que totes les empreses hauran de comptar amb un registre salarial a partir del pròxim 13 d’abril de 2021, és a dir, sis mesos després de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado.

El registre salarial és la mesura que obliga les empreses a realitzar un registre dels salaris dels seus empleats diferenciats per gènere, per al que es té en compte els valors mitjans de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials. Amb aquesta mesura i registre es pretén eliminar les diferències salarials entre dones i homes que, avui dia, encara continuen existint en l’àmbit laboral com una més de les situacions que formen part de la bretxa de gènere.

Amb aquesta finalitat s’ha realitzat una nova redacció de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors, on s’aclareix el concepte de «treball d’igual valor» i el primer apartat del qual diu:

“L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa d’aquesta, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.”

Un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.»

Aquest registre retributiu, haurà de desglossar per sexe “la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable“.

Totes les empreses estan obligades per llei a portar un registre salarial, independentment del nombre de treballadors de la seva plantilla, així ho estipula l’apartat 2 de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors:

“L’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.”

L’empresari haurà de fer un registre dels salaris mitjans, així com dels complements salarials (hores extra, guàrdies, etc.) i les percepcions extrasalarials (quilòmetres, dietes, etc.), amb les dades desagregades per sexe per a cadascun dels llocs de treball iguals o d’igual valor.

En empreses de plantilles amb més de 50 treballadors, si la diferència de les retribucions percebudes per sexe és superior al 25% respecte al conjunt de les percepcions satisfetes de tots els treballadors o la mitjana de les percepcions satisfetes d’homes i dones, l’empresari haurà de justificar que els motius de la diferència no es deuen al sexe dels treballadors. Aquesta justificació ha d’adjuntar-se al registre retributiu.

L’incompliment de l’obligació de portar el registre salarial per part de l’empresa es considera una infracció greu, tal com es recull en la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (articles 7.5 i 13).

La sanció pot suposar una multa amb imports que oscil·len entre els 625 euros als 6.250 euros. A més de les possibles sancions accessòries que es poden imposar per no complir amb les mesures d’igualtat, com perdre ajudes i subvencions o qualsevol benefici derivat de l’aplicació dels programes d’ocupació.

El registre salarial ha d’estar a la disposició de la representació legal d’us treballadors, en cas de no existir, els treballadors, només podran accedir a verificar que no existeix un percentatge que superi la bretxa salarial del 25% entre homes i dones, sense accés a dades que puguin tenir el caràcter de confidencials.

AP Asesores s’està preparant per a poder elaborar els registres salarials dels seus clients, abans de la data indicada, 13 d’abril de 2021, a fi de poder implementar-los i preparar-los perquè es trobin en l’empresa a la disposició de la representació dels treballadors i de la pròpia Inspecció de Treball i Seguretat Social.