Pressupostos Generals de l’Estat per 2023

Publicat el 05/01/23

A mode de resum, detallem les novetats introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2023:

  1. IMPOST DE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

S’incrementa el salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar aquest impost, des de els 14.000 euros anuals vigents en l’actualitat fins als 15.000 euros anuals.

S’eleva el llindar inferior de la obligació de declarar dels perceptors de rendiments del treball a 15.000 euros anuals.

Per als treballadors autònoms s’eleva al 7 per cent el percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions i despeses de difícil justificació.

S’efectuen millores tècniques en la regulació del límit de reducció en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

  1. IMPOST DE SOCIETATS (IS)

Es minora el tipus impositiu general al 23% per a aquelles societats que facturin fins a 1.000.000 euros.

  1. TRIBUTS LOCALS

Es creen nous epígrafs de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) per a coworkings i centres de negocis, escriptors i guionistes, activitats artístiques i culturals.

Es actualitzen coeficients en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

  1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Es modifiquen alguns tipus impositius de productes protegits.


Taula de Retencions IRPF 2023

Publicat el 02/01/23

L’Agència Tributària ha publicat la taula de retencions IRPF per a 2023.

QUADRE TIPUS RETENCIÓ IRPF 2023 (agenciatributaria.gob.es)