Cotitzacions 2023

Publicat el 03/02/23

Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per l’exercici 2023. Publicada al BOE del 31 de gener i amb efectes des del dia 1 de gener de 2023.

Cotització al Règim General a partir de l’1 de gener de 2023
Cotizaciones por grupos y categorías

Cotitzacions per grups i categories (publicat per la Seguretat Social en castellà)

L’Ordre PCM/74/2023 indica els percentatges pels tipus de cotització al Règim General de la Seguretat Social des de l’1 de gener de 2023, que es mantenen sense canvis importants i seran els següents:

Contingències
Empresa
Treballadors
Total
Comunes 23,60% 4,70% 28,30%
Atur 5,5% 1,55% 7,05%
FOGASA 0,20% 0,20%
Formació 0,60% 0,10% 0,70%
MEI 0,50% sobre contingències comunes 0,10% sobre contingències comunes 0,60% sobre contingències comunes
Cotització al RETA a partir de l’1 de gener de 2023

Els tipus de cotització:

Bases de cotització aplicables des de l’1 de gener de 2023:

Cotizaciones autónomos

Cotitzacions autònoms (Taula publicada en castellà)


Pressupostos Generals de l’Estat per 2023

Publicat el 05/01/23

A mode de resum, detallem les novetats introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2023:

  1. IMPOST DE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

S’incrementa el salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar aquest impost, des de els 14.000 euros anuals vigents en l’actualitat fins als 15.000 euros anuals.

S’eleva el llindar inferior de la obligació de declarar dels perceptors de rendiments del treball a 15.000 euros anuals.

Per als treballadors autònoms s’eleva al 7 per cent el percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions i despeses de difícil justificació.

S’efectuen millores tècniques en la regulació del límit de reducció en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

  1. IMPOST DE SOCIETATS (IS)

Es minora el tipus impositiu general al 23% per a aquelles societats que facturin fins a 1.000.000 euros.

  1. TRIBUTS LOCALS

Es creen nous epígrafs de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) per a coworkings i centres de negocis, escriptors i guionistes, activitats artístiques i culturals.

Es actualitzen coeficients en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

  1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Es modifiquen alguns tipus impositius de productes protegits.