Millores pels Autònoms – Llei 31/2015

Publicat el 26/10/15

    1. TARIFA PLANA.
    2. CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR.
    3. ALTA EN AUTÒNOMS I CONTINUAR COBRANT L’ATUR.
    4. SEGONA OPORTUNITAT.
    5. ALTRES NOVETATS.

Accés al BOE


Estatut dels Treballadors i Llei d’Ocupació

Publicat el 26/10/15

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL – BOE 24/10/2015
La Llei 20/2014 autoritzà al Govern Espanyol a aprovar un text refós en el que s’integressin, degudament regularitzades, aclarides i armonitzades, el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei d’Ocupació. El termini per a la realització del text era de dotze mesos a partir de l’entrada en vigor de la citada Llei 20/2014, que va tenir lloc el 31 d’octubre de 2014.
Aquests reials decrets legislatius han estat sotmesos a consulta de les organitzacions sindicals i empresarials mes representatives. A mes, han estat informats pel Consell Econòmic i Social.
En la seva virtud, a proposta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, d’acord amb el Consell d’Estat i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del día 23 d’octubre de 2015, es van aprobar les dues normes.