Noves mesures fiscals per a treballadors amb salaris baixos

Publicat el 10/02/24

El govern espanyol ha aprovat recentment un Reial Decret que modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que els treballadors que cobren el salari mínim o prop d’ell hagin de pagar retencions o ingressos a compte.
Per aconseguir aquest objectiu, s’han modificat les quantitats dels rendiments del treball que estan exempts de retenció i s’ha introduït una nova reducció per als treballadors amb ingressos baixos. Aquestes mesures s’apliquen des de l’entrada en vigor del decret i es complementaran amb altres que afecten la reducció per obtenció de rendiments del treball i l’obligació de declarar.
Aquest Reial Decret es basa en la competència estatal en matèria de hisenda general i compleix amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Amb aquestes mesures, el govern busca alleujar la càrrega fiscal dels treballadors amb salaris més baixos i fomentar l’ocupació i el creixement econòmic.


El soci que més guanya

Publicat el 30/10/22

Una societat mercantil és un grup de persones que s’associen per invertir i treballar en un projecte econòmic conjunt esperant un retorn d’aquesta inversió.

Imaginem una societat amb 5 socis. Cada soci ha aportat exactament els mateixos diners a la empresa i el mateix esforç.

Al final del primer any han aconseguit un benefici abans d’impostos de 10.000 euros.

Si no existís el soci privilegiat, els socis s’haurien repartit el benefici així:

Total guanyat 10.000,00
Soci 1 2.000,00
Soci 2 2.000,00
Soci 3 2.000,00
Soci 4 2.000,00
Soci 5 2.000,00

Es a dir, cada soci haurà rebut 2.000,00 euros, que els podrà gastar íntegrament.

Però això no és així, doncs Hisenda exigeix la seva part del pastís:

Total guanyat 10.000,00
25% Impost Societats -2.500,00
Total a repartir (brut) 7.500,00
19% Impost sobre dividend -1.425,00
Total a repartir neto 6.075,00
Soci 1 1.215,00
Soci 2 1.215,00
Soci 3 1.215,00
Soci 4 1.215,00
Soci 5 1.215,00

I això no acaba aquí, doncs si els socis fan compres gravades, normalment, al 21% d’IVA estaran pagant 210,87 euros cadascun.

Per tant, dels 10.000 euros que ha guanyat la companyia, Hisenda ha cobrat 4.979,34 euros (el 49,79%) i cada soci ha cobrat 1.004,13 euros (10,04%).

En resum, Hisenda s’emporta la meitat dels beneficis empresarials i la resta es reparteix entre els socis.

La intel·ligència del lector considerarà el grau de pressió fiscal.

Encara parlem de incrementar els impostos?