Noves mesures fiscals per a treballadors amb salaris baixos

Publicat el 10/02/24

El govern espanyol ha aprovat recentment un Reial Decret que modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que els treballadors que cobren el salari mínim o prop d’ell hagin de pagar retencions o ingressos a compte.
Per aconseguir aquest objectiu, s’han modificat les quantitats dels rendiments del treball que estan exempts de retenció i s’ha introduït una nova reducció per als treballadors amb ingressos baixos. Aquestes mesures s’apliquen des de l’entrada en vigor del decret i es complementaran amb altres que afecten la reducció per obtenció de rendiments del treball i l’obligació de declarar.
Aquest Reial Decret es basa en la competència estatal en matèria de hisenda general i compleix amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Amb aquestes mesures, el govern busca alleujar la càrrega fiscal dels treballadors amb salaris més baixos i fomentar l’ocupació i el creixement econòmic.