Salari mínim interprofessional per a 2018

Publicat el 02/12/18

Real Decreto 1077/2017, de 29 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.
El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.
En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.
Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.
Per a l’aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les regles sobre compensació que s’estableixen en els articles següents.


Cotització 2018 al Règim Especial Treballadors Autònoms

Publicat el 02/02/18

A partir de l’1 de gener de 2018, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes en aquest règim especial seran els següents:

1. Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 per cent. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 per cent.

Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en dit règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

Els treballadors inclosos en aquets règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització escollida, pel finançament de les prestacions previstes en els capítols VIII i IX del títol II de la Ley General de la Seguridad Social.

2. Bases de cotització:

Base mínima de cotització: 919,80 euros mensuals.
Base màxima de cotització: 3.751,20 euros mensuals.