Llei de Canal de Denúncies

Publicat el 14/03/23

El dia 13 de març va entrar en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb origen en la Directiva Whistleblowing.
La norma busca la protecció de les persones que detectin infraccions penals o administratives en l’àmbit laboral o professional i les denunciïn seguint els mecanismes que marca la norma.
Serà, per tant, obligatòria la implantació d’un sistema intern d’informació a determinades entitats:
1. Persones físiques o jurídiques del sector privat amb més de 50 treballadors.
2. Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions, quan rebin o gestionin fons públics.
3. Entitats del sector públic.
És obligatòria la implantació d’un sistema intern d’informació, amb multes d’entre 600.001€ i 1.000.000€ per qui no ho faci.
El termini per a la implantació d’aquest canal de denúncies finalitza el 13 de juny de 2023 per a totes les entitats excepte per a les entitats privades amb menys de 250 treballadors, a les quals se’ls amplia fins al 1 de desembre de 2023.


Salari mínim interprofessional per a 2018

Publicat el 02/12/18

Real Decreto 1077/2017, de 29 de desembre, pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.
El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.
En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.
Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.
Per a l’aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les regles sobre compensació que s’estableixen en els articles següents.