Guia Regularització Autònoms 2023

Publicat el 27/11/23

Guia de la Seguretat Social sobre la regularització de les quotes d’autònoms 2023
La Seguretat Social ha publicat una nova guia on respon als dubtes dels autònoms sobre el sistema de cotització per ingressos reals i dona detalls sobre la regularització que realitzarà a 2024 a les seves quotes.
En resum, la Seguretat Social diu:
Les bases mensuals triades cada any tindran un caràcter provisional fins que es realitzi la regularització anual de la cotització.
En acabar l’any natural, l’Administració Tributària proporcionarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any fos inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import ha de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.
Si, pel contrari, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en què estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en què la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.