Principals novetats tributàries en l’IRPF 2018

Publicat el 01/02/18

Principals novetats tributàries introduïdes pel Real Decreto 1074/2017, de 29 de desembre pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Beques a l’estudi i de formació d’investigadors
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2018, s’augmenten els imports exempts de les beques en les següents quanties:
· Amb caràcter general, 6.000 euros anuals.
· Quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d’estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, 18.000 euros anuals. Quan es tracti d’estudis a l’estranger, 21.000 euros anuals.
· Si l’objecte de la beca és la realització d’estudis de doctorat, fins a un import màxim de 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya. Si s’efectuen a l’estranger, fins a un import màxim de 24.600 euros anuals.

Despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2017, s’amplien els supòsits en què no tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directa o indirectament ells per a l’actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan venja exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s’efectuï per altres persones o entitats especialitzades.
Després de la modificació, s’entendrà que els estudis han estat disposat i finançats indirectament per l’empleat quan es financin per altres empreses o entitats que comercialitzin productes pels quals resulti necessari disposar d’una adequada formació per part del treballador, sempre que l’ocupador autoritzi tal participació.

Rendiments del treball exempts per despeses per menjadors d’empresa
Amb efectes a partir d’1 de gener de 2018, s’eleva la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, això és, els vals-menjades o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador per atendre aquesta necessitat.
L’import diari exempt s’eleva de 9 euros a 11 euros diaris.

Mínim familiar per descendents
Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, s’assimilen als descendents, a l’efecte de l’aplicació del mínim familiar per descendents, a més d’aquelles persones vinculades al contribuent per tutela o acolliment en els termes previstos en la legislació civil, als qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia.

Rectificació d’autoliquidacions
S’introdueix una nova via per presentar sol·licitud de rectificació d’autoliquidació amb la qual esmenar un error que hagués perjudicat a l’obligat tributari utilitzant el propi model de declaració.
Aquest procediment, en el cas que l’Administració es limiti a contrastar la documentació presentada per l’interessat amb les dades i antecedents existents al seu poder i acordi rectificar l’autoliquidació en els termes sol·licitats pel contribuent, tindrà les següents especialitats respecte de les normes generals previstes per als procediments de gestió:
· Al no realitzar-se actuacions formals de comprovació, l’acord estimatori no tindrà l’efecte de tancament a ulteriors comprovacions, això és, no impedirà la posterior comprovació objecto del procediment.
· Si l’acord donés lloc a una devolució i no procedís l’abonament d’interessos de demora, no hi ha necessitat que l’Administració tributària efectuï una liquidació provisional, sinó que s’entendrà notificat aquest acord per la recepció de la transferència bancària.

Retencions
Com a conseqüència de la consideració de guany patrimonial de la transmissió de drets de subscripció a partir d’1 de gener de 2017, es regulen les retencions a practicar:
1. Estan subjectes a retenció els guanys patrimonials derivades de la transmissió dels drets de subscripció previstes en les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 37 LIRPF.
2. Estaran obligats a retenir o ingressar a compte, l’entitat dipositària i, en defecte d’això, l’intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió.
3. L’obligació de practicar retenció o ingrés a compte naixerà al moment en què es formalitzi la transmissió, qualssevol que siguin les condicions de cobrament pactades. Quan l’obligació recaigui en l’entitat dipositària, aquesta practicarà retenció o ingrés a compte en la data en què rebi l’import de la transmissió per al seu lliurament al contribuent.
4. La retenció a practicar serà el 19 per cent


Fiscalitat en la compra i venda d’obres d’art entre particulars

Publicat el 30/03/17

La tributació de la venda d’una obra d’art per un particular a un altre és una consulta típica de les rebudes al despatx: “Què he de pagar en comprar o vendre una obra d’art?”

Doncs bé, en paraules fàcils per a persones alienes a l’assessoria fiscal, intentarem explicar la tributació concreta d’aquest negoci.

El que compra:
La persona que, actuant com a particular, compra una obra d’art a un altre particular, ha de tributar per l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses.
Aquest impost està cedit a les Comunitats Autònomes i per tant són aquestes les que regulen el tipus impositiu que ha de pagar-se.
En el cas concret de Catalunya, el tipus actual és del 5% sobre el valor de compra (o el de mercat si aquest és superior) i s’ha d’ingressar en el termini d’un mes a comptar des de la data de compra de l’obra d’art.

El que ven:
La persona que, actuant com a particular, ven una obra d’art a un altre particular (sempre que no sigui l’autor), ha de tributar a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per l’increment de patrimoni (benefici) de l’operació, al tipus fix de l’estalvi.
El benefici (base imposable de l’impost) serà el valor de venda menys el valor de compra i menys les despeses de compravenda.
El tipus impositiu de l’estalvi és variable i en aquests moments està entre el 21% i el 23%.

Per a compravendes d’obres d’art entre empresaris o professionals, la tributació canvia tant pel qual compra com para el que ven.