Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social

Publicat el 25/08/15

Nota de premsa del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
• La Llei permet l’aplicació de la tarifa plana de 50 euros als autònoms que iniciïn una activitat per compte pròpia i amb posterioritat contractin a treballadors per compte aliè.
• Ordena i sistematitza el conjunt d’incentius al treball autònom per proporcionar una major transparència i seguretat jurídica.
• Reforça els mecanismes de protecció dels autònoms, en especial els econòmicament depenents.
• Amplia els incentius com la capitalització de la prestació per atur o per compatibilitzar amb l’inici d’una activitat emprenedora.
Dimarts 25 agost 2015.- La comissió de treball ha aprovat avui definitivament la Llei per al foment del treball autònom i l’economia social i impulsar l’emprenedor.
La norma modifica i actualitza tota la normativa en matèria de treball autònom i adopta mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social.
La Ministra de Treball i Seguretat Social ha valorat aquets matí que “la aprovació d’aquesta Llei, junt amb els esforços dels emprenedors, permetrà que l’auto contractació pugui créixer en 550.000 persones fins 2019.”
El projecte de Llei d’Autònoms i Economia Social modifica i actualitza la normativa en matèria d’auto contractació. Els diferents incentius en vigor que fins ara es trobaven dispersos en diverses normatives es recopilaran en un únic text que s’inclourà al títol V de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom; i a la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social. La nova Llei amplia a mes alguns incentius ja existents a altres col·lectius i posa en marxa noves mesures per impulsar l’auto contractació, ja sigui individual o col·lectiva, i per recolzar el treball autònom i l’Economia Social.
Ampliació de la Tarifa Plana
En relació amb la Tarifa Plana per Autònoms, la nova Llei fixa la quantia de la quota per contingències comunes en 50 euros exactes durant sis mesos; amplia l’incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contractin a treballadors per compte aliè, i amplia els supòsits de la Tarifa Plana Especialment Protegida a les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere. A més, tant en el cas de les persones amb discapacitat, com en el de les víctimes de terrorisme o violència de gènere, la reducció de la cotització s’amplia fins a 12 mesos.
Segona oportunitat
El nou projecte de Llei estén, amb independència de la edat del sol·licitant, la possibilitat de capitalitzar fins el 100% de la prestació per atur per facilitar la inversió i les despeses inicials per a emprendre una activitat per compte propi. D’aquesta forma, la prestació per atur es podrà utilitzar capitalitzant el 100% en un únic pagament, capitalitzar només una part i utilitzar la resta per a l’abonament de quotes a la Seguretat Social, o bé destinant el total de la prestació a l’abonament de les quotes socials.
A més, els majors de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per atur amb l’alta al RETA, possibilitat fins ara reservada únicament als menors de 30 anys. Per afavorir la seguretat de l’emprenedor i facilitar-li una segona oportunitat, s’amplia el termini, des dels 24 fins als 60 mesos per tornar amb la prestació per atur una vegada iniciada una activitat per compte propi a tots els treballadors amb dret a prestació.
Reforç dels mecanismes de protecció dels autònoms.
La nova Llei introdueix la possibilitat de que els autònoms econòmicament depenents, aquells que perceben al menys el 75% dels seus ingressos d’un únic client o empresa, puguin contractar a un treballador en determinades circumstàncies relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
Això permetrà, entre altres coses, evitar situacions no desitjables que ara la llei de l’Estatut del Treballador Autònom permet com el fet de que s’arribi a considerar una causa justificada d’extinció contractual la maternitat o paternitat quan causi un perjudici important al client.
Tanmateix, s’amplien els incentius previstos per als familiars col·laboradors que podran beneficiar-se d’una bonificació a les quotes de la Seguretat Social en RETA durant 24 meso: del 50% els primers 18 mesos i del 25% durant els sis mesos addicionals.
Economia Social
Amb l’objectiu de facilitar la incorporació de nous socis a les entitats que formen pare de l’Economia Social, el nou projecte de Llei amplia les bonificacions a tots els trams d’edat. Pels majors de 30 anys (35 amb discapacitat igual o superior al 33%) es crea una bonificació de 800 euros l’any durant un màxim de tres.
En el cas de menors de 30 anys, la quantia de la bonificació s’amplia a 1.650 durant el primer any. Per la seva part, les empreses d’inserció que contractin a persones en situació d’exclusió social mantenen una bonificació de 850 euros l’any durant un màxim de tres. (1.650 si son menors de 30 anys o de 35 con discapacitat reconeguda del 33%).
La nova llei pretén, igualment, recolzar als treballadors amb majors dificultats per incorporar-se al mercat laboral, per tant recull una nova bonificació a les quotes empresarials per als treballadors d’empreses ordinàries que procedeixin d’empreses d’inserció. D’aquesta forma, les empreses ordinàries veuran ampliada la bonificació prevista actualment a 1.650 euros el primer any, en front als 600 previstos a l’actualitat (o 500 en el cas de contractes temporals).
A més, al nou text es reconeix als Centres Especials de Treball i a les Empresas d’Inserció como a entitats prestadores de serveis d’interès econòmic general. Això els permetrà ampliar fins als 500.000 € la quantia que poder rebre en concepte de subvencions en un període de tres anys.
Per últim, la Llei introdueix la participació de les empreses d’inserció als procediments d’adjudicació de contractes amb reserva de participació al sector públic (reserva de mercat), un benefici que fins ara es limitava als Centres Especials de Treball.
A més, s’estableix que mitjançant acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar als procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció.