Novetats Tributàries. Pressupostos Generals de l’Estat per 2016

Publicat el 07/11/15

La Llei 18/2015, de 29 d’octubre introdueix com a principals novetats les que segueixen:
IRPF
- Increment de la deducció per primes d’assegurances d’infermetat per a persones amb discapacitat.
- Es modifiquen els límits per a l’aplicació de l’Estimació Objectiva als anys 2016 i 2017.
- S’eleva la deducció i el límit en un 5% per a certs tipus de donatius.
IS
- Es modifica la forma de càlcul de l’incentiu fiscal de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles.
- S’estableixen límits per a que certes entitats de menor volum no tinguin obligació de presentar la declaració per l’Impost sobre Societats.
IVA
- S’incorporen certes exempcions en operacions exteriors.
- Es modifiquen transitòriament els límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
- S’estableix el mecanisme de sortida del règim de Recàrrec d’Equivalència de les Societats Civils que a partir de l’1 de gener de 2016 passin a tributar per l’Impost sobre Societats.