Fiscalitat en la compra i venda d’obres d’art entre particulars

Publicat el 30/03/17

La tributació de la venda d’una obra d’art per un particular a un altre és una consulta típica de les rebudes al despatx: “Què he de pagar en comprar o vendre una obra d’art?”

Doncs bé, en paraules fàcils per a persones alienes a l’assessoria fiscal, intentarem explicar la tributació concreta d’aquest negoci.

El que compra:
La persona que, actuant com a particular, compra una obra d’art a un altre particular, ha de tributar per l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses.
Aquest impost està cedit a les Comunitats Autònomes i per tant són aquestes les que regulen el tipus impositiu que ha de pagar-se.
En el cas concret de Catalunya, el tipus actual és del 5% sobre el valor de compra (o el de mercat si aquest és superior) i s’ha d’ingressar en el termini d’un mes a comptar des de la data de compra de l’obra d’art.

El que ven:
La persona que, actuant com a particular, ven una obra d’art a un altre particular (sempre que no sigui l’autor), ha de tributar a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per l’increment de patrimoni (benefici) de l’operació, al tipus fix de l’estalvi.
El benefici (base imposable de l’impost) serà el valor de venda menys el valor de compra i menys les despeses de compravenda.
El tipus impositiu de l’estalvi és variable i en aquests moments està entre el 21% i el 23%.

Per a compravendes d’obres d’art entre empresaris o professionals, la tributació canvia tant pel qual compra com para el que ven.